سیستم تمرینی منفی دوبل

سیستم تمرینی منفی دوبل یا جفت از مشتقات سیستم تمرینی منفی اجباری است.

به این مثال توجه کنید: حرکت پشت ران ماشین را در نظر بگیرید، وزنه‌ای را انتخاب می‌کنیم که انجام دادن بخش مثبت حرکت برای یک پا، دشوار باشد. برای انجام بخش مثبت حرکت، از جفت پا استفاده می‌کنیم؛ یعنی هم زمان هم پای چپ و هم پای راست را برای انجام قسمت مثبت، یعنی خم کردن زانو به کار می‌گیریم، ولی در قسمت منفی حرکت، فشار را بر روی یک پا (مثلا پای راست) می‌اندازیم.

معمولا تکرارهای هایپرتروفی در این سیستم بین ۸ تا ۱۲ تکرار است و نیز می‌توان در حرکاتی که با دستگاه یا اسمیت انجام می‌شود از این سیستم بهره برد. در حرکات مربوط به جلو بازو، جلو ران ماشین، پشت پا ماشین می‌توان از سیستم منفی دوبل استفاده کرد.
حتی اگر کنترل کافی داشته باشیم در حرکت اسمیت برای پرس سینه هم ممکن است بتوانیم از این سیستم استفاده کنیم.

به نوعی می‌توان گفت سیستم تمرینی دوبل می‌تواند یک سیستم تمرینی شوک باشد و یک فشار مضاعف را در قسمت منفی حرکت برای عضله‌ای که ممکن است ضعیف‌تر باشد وارد کند.

به فرض ممکن است شما در عضله جلو ران پای راست خود دچار ضغف باشید که با سیستم تمرینی منفی دوبل می‌توانید در قسمت منفی، به عضله پای راست فشار بیشتری را وارد کنید.

امیدوارم این سیستم تمرینی را کامل متوجه شده باشید و بتوانید از این سیستم تمرینی در برنامه خود بهره ببرید.
مجید قاسمی مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام

نظرتان را بگویید